تشكيل اولين جلسه كميته MIS معاونت پژوهش و فناوري

اولين جلسه كميته سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در حوزه پژوهش و فناوري با حضور معاون محترم پژوهش، جناب آقاي مهندس امين كارشناسMIS  معاونت، جناب آقاي مهندس محمدي كارشناس ارشد معاونت، جناب آقاي مهندس ميلاني‌فرد، كارشناسان فني مركز فاوا و معاونت طرح و برنامه تشكيل گرديد. در اين جلسه در خصوص مهمترين نيازهاي اطلاعاتي حوزه پژوهشي، به منظور پيشبرد اهداف سند راهبردي دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اطلاعیه ها