معرفی مشاوران

نام و نام خانوادگی

سمت

حوزه ذیربط

دكتر مهدي فيضي

عضو هيات‌علمي گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي

مشاور پروژه طراحي و استقرار نظام هوشمندي رقابتي در دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر سيد سعيد ملك‌الساداتي

عضو هيات‌علمي گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي

مشاور پروژه مطالعاتي نطام ارزيابي جامع واحدهاي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر علي چشمي

عضو هيات‌علمي گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي

مشاور پروژه اقتصاد آموزش عالی در دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر ناصر مطهری

عضو هيات‌علمي گروه مدیریت دانشکده علوم اداري و اقتصادي

مشاور پروژه مطالعاتي نطام ارزيابي جامع واحدهاي دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر بهشید بهکمال

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی

مشاور پروژه تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات

دکتر رضوان حسین قلی زاده

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

مشاور کمیته راهبردی آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

دکتر شعله ارسطو پور

 

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

مشاور طراحی و استقرار نظام هوشمندی رقابتی