نظام های رتبه بندی

 

 • نظام های رتبه بندی بین المللی
  • نظام رتبه بندی شانگهای
2019 2018 2017  2016

2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی سایماگو

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی تایمز
2020  2019  2018  2016

2015

2014

 2013

  • نظام رتبه بندی QS

2020

2019

2017

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی لیدن

2019

2018

2017

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی ملی تایوان

2019

2018

2017

 2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی Uni rank (4ICU)

2019
(jan)

2018
(jun-jul)


 2017
(Jan-jul)

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

 2013

 

  • نظام رتبه بندی وبومتریک

2019
(jan)

2018
(jun-jul)

2017
(jun-jul)

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

2013

  • نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان

 

 

2017

2016

 

 

 

  • نظام رتبه بندی URAP

 

2018

2017

2016

 

 

 

  •  نظام رتبه بندی scivision

 

 

 2017

 2016

 

 

 

  • نظام رتبه بندی Round
          

 

2018

2017

 

 

 

 

  • نظام بین المللی US NEWs 

2020

 

 

 

 

 

 

 

بين‌المللي US NEWs Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

اطلاعیه ها