برگزاري جلسه كميسيون دايمي هيات امنا

هشتمين جلسه كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي از ساعت 16 تا 21 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 در مشهد: ميدان جمهوري اسلامي، بلوار شهید منتظري، مركز رفاهي دانشگاه برگزار ميشود.

اطلاعیه ها