برگزاري نخستين جلسه آموزشي براي كارشناسان MIS در دانشكده ها

پس از ابلاغ شاخص ها و ماموريت هاي محوري هر يك از دانشكده ها در قالب سند راهبردي، توسط رياست محترم دانشگاه، فرايند تداوم اجراي اين شاخص ها و ماموريت ها مورد توجه ويژه قرار گرفته است. يكي از محورهاي اساسي و مورد توجه در فرايند تداوم اجرا، ثبت و ضبط مقادير موجود شاخص هايي است كه علي رغم اهميت و تاثيرگذاري، اطلاعات مربوط به آنها در حال حاضر از  طريق سيستم هاي اطلاعاتي در دسترس نمي باشند. 

در اين راستا تيم اجرايي پروژه MIS جداول الكترونيكي را طراحي و طي جلسه آموزشي با حضور مدير محترم اجرايي پروژه MIS و مدير محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه، به تشريح  فرآيند ثبت و ضبط اطلاعات در سامانه، براي كارشناسان محترم MIS دانشكده ها پرداختند.

misnew1

اطلاعیه ها