معرفی دبیران برتر کمیته های تخصصی نظام پیشنهادها

 مطابق زيرفصل 5-6 آيين‌نامه نظام پيشنهادها، هر شش‌ماه يك‌بار، دبيران برتر (سه نفر اول)  كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اجرايي نظام پيشنهادها را در واحدها به‌عهده دارند، مطابق با شاخص‌هاي ده‌گانه انتخاب دبير برتر مندرج در آيين‌نامه، توسط دبيرخانه نظام پيشنهادها انتخاب مي‌گردند . دبیران برتر در شش ماهه اول سال 1395 به شرح ذیل مشخص گردید:

  • رتبه اول: جناب آقای محسن کاردان- کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با کسب   58.31  امتیاز
  • رتبه دوم: سرکار خانم نسترن فرمانبر- کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای معاونت اداری و مالی با کسب   55.99  امتیاز
  • رتبه سوم: سرکار خانم فرزانه فرجامی- کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای معاونت پژوهشی با کسب   51.68  امتیاز

اطلاعیه ها