آغاز فرایند رتبه بندی دبیران کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای دانشگاه

مطابق زيرفصل 5-6 آيين نامه نظام پيشنهادها، هر شش ماه يك بار، دبيران كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها كه بخش عمده اي از فعاليت هاي اجرايي نظام پيشنهادها را در واحدها به عهده دارند، مطابق با شاخص هاي ده گانه انتخاب دبير برتر مندرج در آيين نامه، توسط دبيرخانه نظام پيشنهادها رتبه بندی و سه دبیر برتر معرفی  مي گردند.

محورهای ارزیابی شامل:

  • شاخص شماره 1 (زيرشاخص شماره 3)
  • شاخص شماره 4 (زيرشاخص هاي شماره 2 و 3) و
  • شاخص هاي شماره 7، 8 و 9 انتخاب دبير برتر (زيرفصل 5-6 آيين نامه نظام پيشنهادها)

 

اطلاعیه ها