احصاء وظایف موجود کارکنان دانشگاه- طرح ″طراحی سازمان تفصیلی دانشگاه″

در راستای اجرای طرح طراحی سازمان تفصیلی دانشگاه که به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی و مهم در سال جاری در دستورکار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع قرار گرفته است؛ و با توجه به اهمیت مشارکت حداکثری کارکنان محترم دانشگاه در احصاء اطلاعات موردنیاز، کاربرگ‌های احصاء وظایف موجود کارکنان تدوین و پیش‌نویس تکمیل‌شده این کاربرگ‌ها در اختیار تمامی کارکنان دانشگاه قرار گرفت.

علاوه بر آن طی روزهای گذشته با مشارکت فعال نمایندگان محترم واحدها و پیگیری همکاران مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم در خصوص نحوه تکمیل کاربرگ‌ها به کارکنان متقاضی ارائه شد. حال با توجه به پایان فرصت اولیه تکمیل کاربرگ‌ها از نمایندگان فعال و کارکنان محترمی که نسبت به تکمیل و ارسال به موقع کاربرگ‌ها اقدام نموده‌اند کمال تشکر را داریم. بدیهی است مشارکت همکاران محترم به ارتقای سطح کیفی طرح مذکور خواهد انجامید.

اطلاعیه ها