برگزاري يازدهمين نشست كميسيون دايمي هيات امنا و هشتمين نشست هيات امنا

يازدهمين نشست كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي ساعت 17 تا 19 روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار ميشود. در اين جلسه، لوايح پيشنهادي از سوي دانشگاههاي عضو مطرح و تصميم گيري خواهد شد. همچنین هشتمين نشست هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي ساعت 14 تا 17 روز سه شنبه مورخ 1396/05/17 در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار می گردد. در اين جلسه، مصوبات نشستهاي كميسيون دايمي مطرح و پس از بحث و بررسي، هيات امنا براساس وظايف و اختيارات تصريح شده در قانون تشكيل هياتهاي امنا، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ساير قوانين و مقررات بالادستي، تصميم گيري خواهد كرد.

اطلاعیه ها