تشكيل سومين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه

سومين جلسه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1396/07/25 با حضور رياست محترم دانشگاه و ساير اعضا برگزار گرديد. در اين جلسه در خصوص مدل طراحي شده توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه جهت ارزيابي جامع بخش هاي مختلف دانشگاه با رويكرد فرايند محور بحث و بررسي گرديد.

هم چنين با توجه به مصوبه جلسه قبل شوراي مذكور‏، نتايج مرحله نخست نظام ارزيابي جامع دانشگاه شامل ارزيابي فرايندهاي اصلي در سطح اول سلسله مراتب سازماني (معاونت هاي آموزشي و پژوهش و فناوري دانشگاه) ارائه گرديد.

800815

اطلاعیه ها