برگزاري پانزدهمين نشست كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي

پانزدهمين نشست كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي ساعت 9 تا 13 ​روز پنج شنبه مورخ 1397/10/06 در دانشگاه فردوسي مشهد با حضور افراد زير برگزار گرديد.

در اين نشست در خصوص موضوعاتي از قبيل: اصلاح تبصره 3 ماده 26 آيين نامه مالي و معاملاتي، دستورالعل اجرايي اعطاي ترفيع سالانه و پايه تشويقي به اعضاي هيات علمي، تعيين شهريه دانشجويان، واحد معادل آموزشي، انتصاب اعضاي هيات علمي پيماني به پستهاي سازماني ستاره دار، اصلاح جدول تبصره 3 ماده 59 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، تمديد مدت خدمت اعضاي هيات علمي پيماني، دوستاره شدن برخي از پستهاي سازماني، اصلاح عنوان برخي از گروههاي آموزشي، برگزاري همايش بين المللي، هزينه كرد مانده هاي سنواتي در طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، بكارگيري نيروي قرارداد كار معين، مامور به خدمت و انتقال اعضاي غيرهيات علمي و برخي موضوعات ديگر، بحث و بررسي و تصميم گيري شد.

آقاي دكتر شريعتي نياسر- معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون دايمي
آقاي دكتر كافي – رئيس دانشگاه فردوسي مشهد و دبير كميسيون دايمي
آقاي دكتر كيوانفر- معاون برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه فردوسي مشهد
آقاي دكتر بهرامي- معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
آقاي دكتر پيش قدم – معاون آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد
آقاي نجاري مقدم- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي
آقاي دكتر طهمورث پور – عضو حقيقي كميسيون دايمي
آقاي دكتر آهنچيان- عضو حقيقي كميسيون دايمي
آقاي دكتر لگزيان- عضو حقيقي كميسيون دايمي
آقاي دكتر صادقي سمرجاني – رئيس دانشگاه نيشابور
آقاي دكتر فتحي نسري – رئيس دانشگاه تربت حيدريه
آقاي دكتر بهشتي – رئيس دانشگاه صنعتي قوچان
آقاي دكتر نجاري – رئيس مجتمع آموزش عالي گناباد
آقاي دكتر مودودي- مسئول راه اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام
آقاي دكتر معماريان خليل آباد- رئيس مركز آموزش عالي كاشمر
آقاي محمد اسحاق شريفي – كارشناس مسئول دبيرخانه هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد

comition1097

اطلاعیه ها