لغو آزمون دوره بدو خدمت كاركنان دانشگاه در روز سه شنبه 12/09/98

به اطلاع كليه همكاران شركت كننده در دوره هاي بدو خدمت كاركنان مي رساند نظر به تعطيلي بخش هاي آموزشي و دانشجويي دانشگاه در روز سه شنبه 98/09/12، آزمون دوره آموزشي آشنايي با آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي در اين روز لغو مي گردد. زمان برگزاري آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

مديريت منابع انساني و تحول سازماني