خلاصه آمار و اطلاعات اعضای عیات علمی

1.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و جنسیت
2.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و مرتبه علمی
3.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت استخدامی
4.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت اشتغال
5.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و طبقه‌بندی سنی
6.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و سابقه خدمت
7.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده، جنسیت و مدرک تحصیلی
8.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و سابقه خدمت
9.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و طبقه‌بندی سنی
10.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و مرتبه علمی
11.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و وضعیت استخدامی
12.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و مرتبه علمی
13.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سابقه خدمت
14.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه‌بندی سنی

خلاصه آمار و اطلاعات اعضای غیر هیات علمی

1.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک محل خدمت و جنسیت
2.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی
3.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک محل خدمت و وضعیت استخدامی
4.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک محل خدمت و وضعیت اشتغال
5.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک محل خدمت و سابقه کار
6.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک محل خدمت و طبقه‌بندی سنی
7.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و وضعیت استخدامی
8.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و سابقه کار
9.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت
10.توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و جنسیت

آمار و اطلاعات دانشجویان

دانشجویان جاری 

1. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت
2. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
3. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده و جنسیت
4. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، بومی/ غیر بومی و جنسیت
5. تعداد دانشجویان جاری غیر ایرانی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
6. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت
7. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت
8. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی
9. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره
10. تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانشجویان ورودی

1. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت
2. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
3. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده و جنسیت
4. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، بومی/ غیر بومی و جنسیت
5. تعداد دانشجویان ورودی غیر ایرانی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
6. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت
7. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت
8. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی
9. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره
10. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

 

دانش آموختگان

1. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 99-98 به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت
2. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 99-98 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
3. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 99-98 به تفكيك گروه تحصيلي، دوره و جنسيت
4. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 99-98 به تفكيك گروه تحصيلي و مقطع تحصيلي
5. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 99-98 به تفكيك مقطع تحصيلي، دوره و جنسيت
6. ميانگين معدل دانش‌آموختگان سال تحصيلي 99-98 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
7. متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي 99-98 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
8. متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان كارشناسي در سال تحصيلي 99-98 به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت