• وظايف:
    ۱- برنامه‌ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه
    ۲- مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرحهاي عمراني و ارائه رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي مورد نظر
    ۳- بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاري طرحهاي عمراني و هماهنگي‌هاي لازم جهت رفع مشكلات پيمانكاران و مهندسان مشاور
    ۴- مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به شورا و هيأت امناي دانشگاه جهت تصويب
    ۵- تعيين و تبيين خط‌مشي امور مربوط به طرحهاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني
    ۶- ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحها فعاليتهاي عمراني و ارائه راه حلها و تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور پيشبرد و تسريع در اجراي فعاليتهاي عمراني
    ۷- بررسي و اظهار نظر درباره اموري كه به آن ارجاع مي‌شود.
  • اعضاء:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر احد ضابط رئیس دانشگاه
2 دکتر مرتضی خادمی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
3 دکتر محمد جواد وریدی معاون اداری و مالی
4 دکتر یعقوب مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی
5 دکتر محمود لاری مدیر مالی
6 دکتر مرتضی گلدانی مدیر اداری و پشتیبانی
7 مریم نوری کارشناس مسئول بودجه