• وظايف:
  ۱- برنامه‌ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه
  ۲- مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرحهاي عمراني و ارائه رهنمودهاي مناسب جهت افزايش پيشرفتهاي فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي مورد نظر
  ۳- بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفتهاي ساختاري طرحهاي عمراني و هماهنگي‌هاي لازم جهت رفع مشكلات پيمانكاران و مهندسان مشاور
  ۴- مطالعه و تهيه و تنظيم طرح فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به شورا و هيأت امناي دانشگاه جهت تصويب
  ۵- تعيين و تبيين خط‌مشي امور مربوط به طرحهاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه‌هاي عمراني
  ۶- ارزشيابي و بازرسي عمليات اجرايي و نظارت بر اجراي طرحها فعاليتهاي عمراني و ارائه راه حلها و تشكيل جلسات در صورت لزوم به منظور پيشبرد و تسريع در اجراي فعاليتهاي عمراني
  ۷- بررسي و اظهار نظر درباره اموري كه به آن ارجاع مي‌شود.
 • اعضاء:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر فربیرز رحیم نیا معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
2 دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی
3 دکتر یعقوب مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی
4 دکتر محمود لاری مدیر مالی
5 دکتر علی گل کاریان مدیر اداری و پشتیبانی
6 مریم نوری کارشناس مسئول بودجه