02

دکتر حسین باغگلی

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع


pooya

دکتر علیرضا پویا

مدیرمنابع انسانی و

ساختار سازمانی

milani

دکتر اميد ميلاني فرد

رئیس مركز پشتيباني و امنيت

فناوري اطلاعات و ارتباطات

noori

دکتر مصطفی نوری بایگی

رئیس مرکز معماری فرایندها و

سامانه های اطلاعاتی

saee

 

دکتر فرشید حمیدی

رئیس دبیرخانه هیات امنا

masoudi

 

دكتر اميررضا مسعودي

معاون مدير منابع فیزیکی

saee

 

دكتر محمدجواد ساعي

مدير منابع مالي