تاريخچه:

در ساختار سازماني فعلي دانشگاه فردوسي مشهد كه در سال ۱۳۷۰ به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد، دفتر طرح و برنامه به‌عنوان يكي از واحدهاي تابعه حوزه رياست دانشگاه به ثبت رسيد. در سال ۱۳۷۸ هيأت رئيسه دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش كيفي و كمي دانشگاه و ضرورت انجام برنامه‌ريزي‌هاي بلند‌مدت، تصميم به ايجاد معاونت جديدي به نام طرح و برنامه گرفت و از آن زمان دفتر طرح و برنامه عملاً به معاونت طرح و برنامه دانشگاه تبديل گرديد. اين موضوع در سال ۱۳۸۰ به تصويب هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه شمال شرق كشور نيز رسيد. در سال 1395 با تصویب هیات امنا، نام معاونت طرح و برنامه به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع تغییر یافت.

مديران/ معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع (طرح و برنامه) از ابتدا تاكنون  

رديف

نام و نام خانوادگي

سال‌هاي تصدي

 

1

دكترفرزانفر

۱۳۵۰تا۱۳۵۴

 

2

شكرالله قريب

۱۳۵۴تا۱۳۵۹

 

3

محمود متولي حقيقي

۱۳۵۹تا۱۳۶۳

 

4

عليم سرابندي

۱۳۶۳تا۱۳۷۹

 

5

دكتر حسن حاجي كاظمي

۱۳۷۹تا۱۳۸۳

دکتر حاجی کاظمی

6

دكتر محسن حداد سبزوار

۱۳۸۳تا۱۳۸۴

دکتر حداد سبزوار

7

دكتر محمدحسين ابوالبشري

۱۳۸۴تا۱۳۸۶

دکتر ابوالبشری

8

دكتر مرتضي خادمي

1386 تا 1393

دکتر خادمی

9

دكتر محمد مهرآیین 

1393 تا 1396

دکتر مهرآیین

10

دکتر سعید کیوانفر

1396 تا 1397

دکتر کیوانفر

11

دکتر فریبرز رحیم نیا 1398 تا 1401 dr rahimnia

12

دکتر مرتضی خادمی

1401 تا 1402

dr rahimnia

13

دکتر حسین باغگلی 1402 تا کنون 02

اهداف:

  • تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي دانشگاه در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور
  • بهره‌مندي از تجربه‌هاي ارزشمند داخلي و خارجي در راستاي ارتقاء جايگاه دانشگاه
  • استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه
  • بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه

وظايف:

1. مطالعه‌، بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و تبيين‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوّت‌، تهديدها و فرصتهاي دانشگاه.
2. تهيه‌ و تنظيم‌ ماموريت، چشم‌انداز، اهداف‌، راهبردها و سياستهاي‌ کلان‌ دانشگاه در چارچوب‌ جهت گيريها و رويکردهاي برنامه‌هاي‌ توسعه‌ کشور با مشارکت‌ و همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌.
3. طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌ پويا و متناسب‌ با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين .
4. طراحي‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌‌ريزي‌ راهبردي‌ دانشگاه و هدايت‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه بمنظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مربوطه‌.
5. تلفيق‌ برنامه‌هاي‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه‌ و تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ دانشگاه  با توجه‌ به‌ محدوديت‌ها، ظرفيتها، نيازها و اولويت‌هاي‌ ملي و‌ با همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ و نظارت بر اجراي برنامه‌ها.
6. انجام اقدامات لازم‌ بمنظور بهبود و بهسازي‌ فرآيندهاي‌ پيش‌‌بيني‌، تهيه‌، تلفيق‌، تصويب‌، ابلاغ‌، تخصيص‌ و توزيع‌ بودجه‌ دانشگاه در سطوح‌ مختلف‌.
7. انجام‌ بررسيها و اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ بمنظور تدوين‌ نظام‌ تخصيص‌ و توزيع‌ منابع‌ و اعتبارات، تسهيلات و بهينه‌سازي‌ آن‌.
.8. برنامه‌‌ريزي‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور جذب‌ و هدايت‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ بانکي‌ مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ ‌ و حضور در مراجع‌ ذيربط بمنظور توجيه‌ و دفاع‌ از آنها و پيگيري‌ ابلاغ‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ مورد نياز و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌.
9. تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه.
10. طراحي‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سطح‌ دانشگاه .
11. بازنگري‌ و بهينه‌سازي‌ نظامهاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌‌سازي‌، تصميم‌گيري‌، نظارت‌، هماهنگي‌ و...) و زمينه‌سازي‌ براي‌ استفاده‌ از رويکردها و روشهاي‌ نوين‌ مديريتي‌ در سطح‌ دانشگاه.
12. برنامه‌ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ بمنظور رعايت‌ حقوق‌ اساتيد، دانشجويان و کارکنان‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ دانشگاه‌.
13. تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌.
14. تعيين‌ سياستها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ و بهبود فرايندها و روشهاي‌ انجام‌ کار در دانشگاه.
15. مطالعه‌، بررسي‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکيلاتي‌ دانشگاه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
16. مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه.
17. تهيه و تدوين استراتژيها و برنامه جامع فناوري اطلاعات دانشگاه.
18. تهيه و تدوين و ارائه استانداردهاي حوزه IT و نظارت بر اجراي آن در دانشگاه.
19. برنامه‌ريزي جهت ايجاد ارتباط شبکه رايانه‌اي دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه دانشگاه.
20. برنامه‌ريزي در ايجاد سيستم شبکه‌اي (اينترنتي) و تجهيز سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دانشگاه.
21. نظارت بر جمع‌آوري، تدوين و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز.
22. برنامه‌ريزي لازم جهت تجزيه و تحليل داده‌ها و طراحي سيستم‌هاي مورد نياز دانشگاه.
23. انجام ساير وظايف محوله ازسوي رئيس دانشگاه