هدف از ايجاد سايت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع:

 • اطلاع رساني جامع در خصوص طرح‌ها، پروژه‌ها، دستاوردها و ساير اقدامات انجام شده معاونت در كوتاهترين زمان ممكن و با صرف كمترين هزينه
 •  انتقال تجربيات و نتايج طرح‌ها و پروژه‌ها
 • دسترسي مخاطبين به اطلاعات در تمامي ساعات شبانه روز
 • دريافت آسان انتقادها و پيشنهادها

وبگاه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع که در اين نظامنامه "وبگاه" ناميده مي شود، شامل ارکان زير مي باشد:
 
۱- مدير مسئول
۱-۱) مدير مسئول، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع مي باشد.
۱-۲) وظايف مدير مسئول:

 •     انتخاب سردبير و هيأت تحريريه
 •     تاييد رابطين انتخاب شده توسط مديران پروژه‌ ها
 •     بررسي فعاليت هيأت تحريريه مبني بر رعايت چارچوب اطلاعاتي و محتوايي معاونت مبتني بر نقشه وبگاه
 •     بررسي پيشنهادهاي هيأت تحريريه مبني بر افزودن قسمت جديد خارج از چارچوب فعلي و معمول

 
۲- سر‌دبیر
۲-۱)  سردبير از بين اعضاي هيأت تحريريه توسط مدير مسئول وبگاه انتخاب مي شود.
۲-۲)  وظايف سردبير:

 •  پيشنهاد يکي از اعضاي هيأت تحريريه به عنوان دبير وبگاه به مدير مسئول
 •   برگزاري جلسات هيأت تحريريه
 •  بررسي نهايي اطلاعات ارايه شده توسط رابطين پروژه ها
 •  تصميم  گيري در مورد انتقال اخبار جاري پروژه‌ ها و نيز اخبار متفرقه به آرشيو اخبار
 •  بررسي مستمر محتواي سايت مبني بر عدم ارايه اطلاعات نادرست و يا قالب‌هاي نادرست
 •  ارايه گزارش هفتگي به مدير مسئول از اقدامات انجام شده در وبگاه

 تبصره: گزاش اقداماتي که به صورت پيشنهاد و خارج از روال عادي و معمول انجام مي شوند، بايد به تفکيک فرد پيشنهاد دهنده و انجام دهنده ي هر اقدام، ارايه شود.
 
 
۳- دبير
۳-۱) دبير از بين اعضاي هيأت تحريريه توسط سردبير، پيشنهاد و با تاييد مدير مسئول انتخاب مي شود.
۳-۲) وظايف دبير:

 • تنظيم صورت جلسات هيأت تحريريه و ارايه آن به سردبير
 • پي گيري مصوبات هيأت تحريريه و ارايه گزارش هفتگي به سردبير
 • اجراي پيشنهادهاي تاييد شده به منظور بهبود مستمر محتوا، چارچوب و شکل ظاهري وبگاه
 • انعکاس اطلاعات تاييد شده در وبگاه
 • بررسي مستمر اخبار پروژه ها و انتقال اخبار به آرشيو پس از تاييد سردبير

 
 
۴- هيأت تحريريه
۴-۱)  هيأت تحريريه از کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع بوده و توسط مدير مسئول وبگاه انتخاب مي شوند.
۴- ۲)  وظايف هيأت تحريريه:

 • پيشنهاد چارچوب اطلاعاتي و محتوايي اطلاعات مورد نياز وبگاه
 • تعيين مدت زمان تهيه هر يک از اطلاعات مورد نياز و اعلام به رابطين پروژه ها
 • بررسي مطالب ارايه شده توسط رابطين پروژه ها در رابطه با آخرين اخبار پروژه ها
 • انتقال اطلاعات نهايي شده به سردبير وبگاه
 • ارايه پيشنهاد به منظور بهبود مستمر محتوا، چارچوب و شکل ظاهري وبگاه
 • ارزيابي و انعکاس پيشنهادهاي دريافتي از کليه ذينفعان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در رابطه با محتوا و شکل ظاهري وبگاه

 
تبصره: سردبير مي تواند هريک از وظايف عنوان شده براي هيأت تحريريه را به يکي از اعضاي هيأت تحريريه تفويض نمايد.
 
 
۵- رابطين پروژه­‌ها
۵-۱) کارشناسان هر يک از پروژه هاي در حال اجرا که توسط مدير پروژه پيشنهاد مي گردد.
۵-۲) وظيفه ي رابطين پروژه ها:

    ارايه آخرين اخبار پروژه ها و گزارش هاي درخواستي هيأت تحريريه با فرمت اعلام شده توسط هيأت تحريريه پس از تاييد مدير پروژه


     

مدير مسئول: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

سردبير: سمیه صدرا

هيأت تحريريه: منصوره جهان گردی، فرزانه حکم آبادی، مژگان خدادادی، زهره عمارلو، سارا مبهوت، محسن کاردان مقدم