وظايف:

كميته عالي نظام پيشنهادهاي دانشگاه كه متشكل از نماينده رييس دانشگاه (معاون برنامه ریزی و توسعه منابع كه رياست كميته را نيز به عهده دارد)، نمايندگان معاونت‌هاي ستادي (به انتخاب معاون مربوطه) و نمايندگاني از برخي از دانشكده‌ها (به انتخاب رييس كميته عالي) مي‌باشد وظايف ذيل را بر عهده دارد:

  • مشارکت در طراحي نظام پيشنهادها و تدوين آيين‌نامه متناسب با ويژگي‌هاي دانشگاه؛
  • عارضه‌يابي و بهبود سيستم پيشنهادها پس از استقرار آن از طريق بررسي روند عملکرد نظام پيشنهادها و آگاهي از موانع و مشكلات و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور رفع آن‌ها؛
  • تصويب «سياست‌ها»، «بودجه» و «هدف‌گذاري کمي ساليانه شاخص‌هاي عملكردي نظام پيشنهادها»، چنانچه برخي از اين مصوبات نياز به طرح در جلسه هيأت‌رييسه دانشگاه داشته باشد، رييس كميته عالي موظف است آن مصوبات را در جلسه مذكور مطرح نمايد؛
  • تاييد موضوعات فراخوان (بذر پيشنهاد) ارايه شده توسط كميته‌هاي تخصصي نظام پيشنهادها؛
  • تصميم‌گيري در مورد بررسي پيشنهادهاي در سطح کلان و پيشنهادهايي كه نياز به بازنگري در آيين‌نامه نظام پيشنهادها دارند؛
  • تعيين امتياز پيشنهادهاي ويژه؛
  • صحه‌گذاري امتياز پيشنهادهاي قابل قبول (مصوب) توسط كميته‌هاي تخصصي؛
  • برنامه‌ريزي جهت برگزاري همايش‌هاي نظام پيشنهادها و انتخاب برترين‌هاي نظام پيشنهادها.

اعضا:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1 دکتر محسن نوغانی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
2 دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی
3 دکتر سیدهادی ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
4 دکتر سیدرضا عطارزاده عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی
5 دکتر زهره سپهری عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
6 دکتر جواد ساده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی
7 دکتر محمد قربانی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی
8 دکتر غلامرضا محمدی معاون دانشکده دامپزشکی
9 دکتر امید میلانی فرد معاون فنی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
10 منیره عرفانیان دبیر کمیته، کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع