تركيب اعضا

رئیس شورا

         رئیس دانشگاه   

دبیر شورا

         مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی

اعضاي شورا

       

        رئيس گروه نظارت راهبردي و سيستم اطلاعات مديريت

        معاونان دانشگاه

       پنج نفر از اعضای هیات علمی متخصص در حوزه ارزیابی

شرح وظايف

  • تعيين خط‌مشي‌ها و تصويب برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌ مدت و كوتاه مدت نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي و تصويب مدل‌های نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي و تصويب مراحل اجرايي مدل‌های نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • نظارت بر اجراي مدل‌های نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي و تصويب آئين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي نتايج مدل‌های نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه و تصويب و ابلاغ اقدامات بهبودي مورد نياز به بخش‌هاي ذیربط دانشگاه
  • بررسي و تصويب منابع و امکانات مورد نیاز برای اجرای مدل‌های نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه