شرح وظايف

  • تعيين خط‌مشي‌ها و تصويب برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌ مدت و كوتاه مدت نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي و تصويب مدلهای نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي و تصويب مراحل اجرايي مدلهای نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • نظارت بر اجراي مدلهای نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي و تصويب آئين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه
  • بررسي نتايج مدلهای نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه و تصويب و ابلاغ اقدامات بهبودي مورد نياز به بخش‌هاي ذیربط دانشگاه
  • بررسي و تصويب منابع و امکانات مورد نیاز برای اجرای مدلهای نظارت‏، ارزيابي و تضمین کیفیت دانشگاه

اعضای کمیته

جناب آقاي دكتر كافي رئيس دانشگاه (رئيس شورا)

جناب آقاي دكتر پیش قدم معاون آموزشي دانشگاه

جناب آقاي دكتر انصاری معاون اداري و مالي دانشگاه

جناب آقاي دكتر رحیم نیا معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه

جناب آقاي دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

جناب آقاي دكتر طاهری معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجویی دانشگاه