ict-icon-png ict-icon-png manabe ensani ict-icon-png ict-icon-png ict-icon-png human-resources-computer-icons-human-resource-management-organization-human-resource-consulting-png-favpng-td86b8pR12gbxmgzWidLGRPZJ 001

در راستاي بهبود فرايندهاي دانشگاه، طراحی فرايند "اسکان پاره وقت(روز شمار) دانشجویان” در سال 1399 در دستور كار معاونت برنامه­ ريزي و توسعه منابع قرار گرفت كه پس از طراحی فرايند با ديد مكانيزاسيون و رعايت شرايط آيين­ نامه­ هاي مربوطه، آماده بهره­ برداري توسط واحدهاي دانشگاه مي­ باشد. شايان ذكر است مراحل پياده­ سازي و استقرار همراه با آموزش­هاي لازم به كارشناسان مربوطه، پايان يافته است.

با توجه به فرايند و سامانه آن، دانشجو از طريق پرتال پويا نسبت به ثبت درخواست اسكان/تمديد درخواست اسكان اقدام می ­نماید. اين درخواست غيرقطعي تلقي شده و پس از طي نمودن مراحل بررسي درخواست (تاييد استاد راهنما-تاييد مدير گروه-تاييد معاون آموزشي دانشکده (برای دانشجویان دارای دروس عملی) یا معاون پژوهشي دانشكده (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پایان­ نامه یا رساله)-تاييد اداره امور رفاهی دانشجويان-تاييد اداره امور سراهاي دانشجويي) در صورت عدم بدهي بابت اجاره ­بهاي سراهاي دانشجويي، درخواست اتاق قطعي شده و دانشجو مي­تواند در سراي دانشجويي برای مدت مشخص ساكن گردد.

manager

دبیرخانه هیات امنا

ranking2

نظام های رتبه بندی

tadvin

برنامه های راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

manager

ساختار تفضیلی

Finance financial planning 512

تقویم آموزشی منابع انسانی

Statistics and information

آمار و اطلاعات و سالنامه هاي آماري دانشگاه