مديريت منابع انساني و تحول سازماني در نظر دارد اولين سمينار آموزشي ويژه مديران دانشگاه در سال 98 را با عنوان تفكر سيستمي، تفكر استراتژيك و آموزش هيجان حسي در تاريخ 12 ارديبهشت 98 از ساعت 13-8 در محل سالن خوارزمی دانشكده مهندسي برگزار نمايد.

تفکر سیستمی