راهبردهاي برون رفت از چالش هاي فرهنگي موجود در پرتو سيره فرهنگي امام علي ع