رديف 

عنوان  

زمان 

شرح ارائه اطلاعات

ملاحظات

1

روز زن

20 جمادي الثاني

ارائه اطلاعات مربوط به زنان شاغل

روابط عمومي و مديريت اداري و پشتيباني

2

روز پدر

13 رجب

ارائه اطلاعات مربوط به مردان شاغل

روابط عمومي و مديريت اداري و پشتيباني

3

روز پاسدار

3 شعبان

ارائه آمار واطلاعات مربوط به ايثارگران

واحد بسيج و مديريت اداري و پشتيباني

4

روز جانباز

4 شعبان

ارائه آمار واطلاعات مربوط به جانبازان

واحد بسيج و مديريت اداري و پشتيباني

5

ماه رمضان

يك هفته مانده به ماه رمضان

ارائه آمار شاغلين جهت بن رمضان

مديريت اداري و پشتيباني

6

عيد غدير

18 ذالحجه

اطلاعات مربوط به سادات

واحد بسيج و مديريت اداري و پشتيباني

7

هيئت نظارت ارزيابي فرهنگي وعلمي

فروردين

تكميل شاخص هاي پژوهشي ، فرهنگي، نيروي انساني، آموزشي و ورود اطلاعات در سايت مربوطه

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

8

روز معلم

يازدهم ارديبهشت

تهيه اطلاعات مربوط به اعضاء هيات علمي

روابط عمومي دانشگاه

9

سالنامه آماري استان خراسان

ارديبهشت

تهيه سالنامه آماري دانشگاه ، تكميل فرم هاي اطلاعاتي و آماري مربوطه

سازمان مديريت

10

ليست

ارديبهشت

تهيه اطلاعات كامل كاركنان

بانك پارسيان

11

آمارنامه شهرداري

خرداد

اطلاعات دانشجويي، خوابگاهه

سازمان امار واطلاعات شهردار مشهد

12

شاخص هاي بهره وري

خرداد

تكميل شاخص هاي بهره وري

كميته بهره وري

13

مديريت آمار

تير

ارائه آخرين وضعيت نيروي انساني

سازمان مديريت كشور

14

آمار آموزش عالي

تير ومرداد

تهيه اطلاعات كامل دانشجويي،‌هيات علمي و كاركنان

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

15

روز آزادگان

مرداد

تهيه اطلاعات مربوط به آزادگان

واحد بسيج و مديريت اداري و پشتيباني

16

آمار آموزش عالي

شهريور و مهر

ورود اطلاعات آمار در سامانه مربوطه

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

17

هفته دولت

شهريور

تهيه اطلاعات مورد نياز جهت هفته دولت

روابط عمومي دانشگاه

18

روز كارمند

چهارم شهريور

ارائه آمار مورد نياز

روابط عمومي دانشگاه

19

سازمان مديريت كشور

شهريور

تهيه اطلاعات حقوقي شاغلين

مدير كل آموزش عالي

20

كميته منخب هيات اجرايي دانشگاه

شهريور

تهيه وتكميل و استاندارد سازي شاخص هاي نيروي انساني

مديريت كارگزيني

21

دانشگاه در يك نگاه

مهر

اطلاعات خلاصه مربوط به حوزه هاي مختلف دانشگاه

روابط عمومي دانشگاه

22

معاونت اجتماعي

مهر

اطلاعات دانشجويي و فرهنگي وانجمن ها وصنوف

فرمانداري مشهد

23

روز آمار و برنامه ريزي

اول آبان

ارائه گزارشات آماري

مركز آمار ايران و سازمان مديريت

24

بهره وري وتحول اداري

آبان

تكميل شاخص هاي مربوطه

مدير كل بهره وري وتحول اداري وزارت علوم

25

روز كتاب وكتابداري و اطلاع رساني

دوم آذر

تهيه اطلاعات مربوط به كتابخانه ه

26

روز بسيج

پنجم آذر

تهيه وتكميل بانك اطلاعاتي بسيجيات دانشگاه

واحد بسيج

27

روز دانشجو

شانزدهم آذر

تهيه اطلاعات كامل دانشجويي

معاونت دانشجويي

28

روز پژوهش

بيست وپنجم آذر

تهيه اطلاعات اساتيد پژوهشي

29

سيماي شهر مشهد

مهر

اطلاعات دانشجويي، اسكان و تردد در شهر

فرمانداري مشهد

30

آمار آموزش عالي

دي

ريز اطلاعات دانشجويي

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

31

تاريخچه وراهنماي دانشگاه

دي

اطلاعات كامل از معاونت ها ودانشكده هاي دانشگاه

روابط عمومي دانشگاه

32

روز بازنشستگان

پانزدهم دي

تهيه اطلاعات بازنشستگان دانشگاه

سازمان بازنشستگي و روابط عمومي دانشگاه

33

طرح ارتقاء

بهمن

تهيه اطلاعات مربوط به كارشناسان (ارشد_ خبره)

سازمان مديريت

34

آمار آموزش عالي

بهمن

تهيه اطلاعات كامل اعضاء‌‌هيات علمي

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

35

دهه فجر

بهمن

تهيه اطلاعات جامع دانشگاه

جهت غرفه دانشگاه درنمايشگاه

36

سازمان سنجش

بهمن و اسفند

اطلاعات هيات علمي و رشته هاي دانشگاه

جهت برآورد استخدام هيات علمي

37

آمار شاغلين

بهمن و اسفند

جهت پرداخت پاداش وبرآورد بودجه

معاونت طرح و برنامه و معاونت اداري ومالي

38

كميته منخب هيات اجرايي دانشگاه

اسفند

تهيه وتكميل و استاندارد سازي شاخص هاي نيروي انساني

مديريت كارگزيني

39

روز مهندسي

چهارم اسفند

درخواست آمار مهندسين

سازمان نظام مهندسي

40

يك ماه قبل از انتخابات

درخواست اطلاعات آماري دانشجويان اعم از بوم وغير بومي

استانداري

41

ارزيابي عملكرد دستگاههاي دولتي

اسفند وفروردين

تكميل شاخص هاي ارزيابي وهمكاري با دست اندركاران

سازمان مديريت