خلاصه ای از آمار و اطلاعات دانشگاه در سال 1394

 

آمار و اطلاعات اعضاي هيات علمي

آمار و اطلاعات کارکنان

 

آمار و اطلاعات دانشجویان

 دانشجویان ورودی

 

دانش آموختگان

دانشجویان جاری