خلاصه آمار و اطلاعات اعضای عیات علمی

1.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و جنسیت
2.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و مرتبه علمی
3.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت استخدامی
4.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت اشتغال
5.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و طبقه‌بندی سنی
6.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و سابقه خدمت
7.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده، جنسیت و مدرک تحصیلی
8.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و سابقه خدمت
9.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و طبقه‌بندی سنی
10.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و مرتبه علمی
11.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و وضعیت استخدامی
12.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و مرتبه علمی
13.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سابقه خدمت
14.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه‌بندی سنی

خلاصه آمار و اطلاعات اعضای غیر هیات علمی

1.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و جنسیت
2.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی
3.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و وضعیت استخدامی
4.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و وضعیت اشتغال
5.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و سابقه کار
6.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و طبقه‌بندی سنی
7.توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و وضعیت استخدامی
8.توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و سابقه کار
9.توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت
10.توزیع کارکنان به تفکیک وضعیت استخدامی و جنسیت

آمار و اطلاعات دانشجویان

دانشجویان جاری 

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی98-97 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی98-97 به تفکیک دانشکده و جنسیت

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی98-97 به تفکیک دانشکده، بومی/ غیر بومی و جنسیت

تعداد دانشجویان جاری غیر ایرانی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره

تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت


دانشجویان ورودی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی98-97 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی98-97 به تفکیک دانشکده، بومی/ غیر بومی و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی غیر ایرانی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره

تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

 
دانش آموختگان

تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 97-96 به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت

تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 97-96 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي

تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 97-96 به تفكيك گروه تحصيلي، دوره و جنسيت

تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 97-96 به تفكيك گروه تحصيلي و مقطع تحصيلي

تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 97-96 به تفكيك مقطع تحصيلي، دوره و جنسيت

ميانگين معدل دانش‌آموختگان سال تحصيلي 97-96 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي 

متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي 97-96 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي

متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان كارشناسي در سال تحصيلي 97-96 به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت