خلاصه آمار و اطلاعات اعضای عیات علمی

1.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و جنسیت

2.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و مرتبه علمی

3.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت استخدامی

4.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت اشتغال

5.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و طبقه‌بندی سنی

6.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و سابقه خدمت

7.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده، جنسیت و مدرک تحصیلی

8.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و سابقه خدمت

9.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و طبقه‌بندی سنی

10.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و مرتبه علمی

11.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و وضعیت استخدامی

12.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و مرتبه علمی

13.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سابقه خدمت

14.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه‌بندی سنی

خلاصه آمار و اطلاعات اعضای غیر هیات علمی

1.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و جنسیت

2.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی

3.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و وضعیت استخدامی

4.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و وضعیت اشتغال

5.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و سابقه کار

6.توزیع کارکنان به تفکیک محل خدمت و طبقه‌بندی سنی

7.توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و وضعیت استخدامی

8.توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و سابقه کار

9.توزیع کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت

10.توزیع کارکنان به تفکیک وضعیت استخدامی و جنسیت

آمار و اطلاعات دانشجویان

دانشجویان جاری

1- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

2- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی99-98 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

3- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی99-98به تفکیک دانشکده و جنسیت

4- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی99-98به تفکیک دانشکده، بومی/ غیر بومی و جنسیت

5- تعداد دانشجویان جاری غیر ایرانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

6- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت

7- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت

8- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی

9- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره

10- تعداد دانشجویان جاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانشجویان ورودی

1- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت

2- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

3- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک دانشکده و جنسیت

4- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 به تفکیک دانشکده، بومی/ غیر بومی و جنسیت

5- تعداد دانشجویان ورودی غیر ایرانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

6- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت

7- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت

8- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی

9- تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره

10-تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانش آموختگان

1- تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 98-97به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت

2- تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 98-97به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي

3- تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 98-97به تفكيك گروه تحصيلي، دوره و جنسيت

4- تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 98-97به تفكيك گروه تحصيلي و مقطع تحصيلي

5- تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي98-97به تفكيك مقطع تحصيلي، دوره و جنسيت

6- ميانگين معدل دانش‌آموختگان سال تحصيلي 98-97به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي

7- متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي98-97به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي

8- متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان كارشناسي در سال تحصيلي 98-97به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت