ماده 1ـ آن دسته از اعضاي هيأت علمي رسمي، كه به دلايل مختلف امكان تمام حضوري در محيط كار را ندارند بر اساس شرايط و ضوابط اين دستورالعمل مي‌توانند به عنوان عضو هيأت علمي نيمه حضوري فعاليت كنند.
ماده 2ـ تقاضاي عضوهيأت علمي مبني بر انجام خدمت نيمه حضوري در صورت موافقت دانشكده مربوط و تأييد معاون آموزشي دانشگاه پذيرفته شده تلقي مي‌گردد و مبتني بر آن نسبت به صدور حكم نيمه حضوري عضو هيأت علمي متقاضي اقدام خواهد شد.
تبصره‌ـ تقاضاي تبديل وضعيت به نيمه حضوري در مورد آن عده از اعضاي هيأت علمي كه تمام حضوري در محل كار خود را ندارند، مي‌تواند از طريق گروه آموزشي و دانشكده مربوطه يا معاون آموزشي دانشگاه پس از تاييد هيات رئيسه دانشگاه براي عضو هيأت علمي ذيربط لازم الاتباع است.
ماده 3ـ ضوابط خدمت نيمه حضوري در دانشگاه به شرح زير است:
الف ـ حضور هيـات علمي نيمه حضوري نصف ساعات حضور اعضاي هيأت علمي تمام حضوري است.
ب ـ بار مؤظف عضو هيأت علمي نيمه حضوري برابر بار مؤظف عضو هيأت علمي تمام حضوري است.
ج ـ به عضو هيأت علمي نيمه حضوري، حق التدريس تعلق نمي گيرد.
د ـ ظرفيت پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عضو هيأت علمي نيمه حضوري نصف عضو هيأت علمي تمام حضوري محاسبه مي‌شود. در هر صورت حداقل ظرفيت پذيرش، با نظر گروه آموزشي يك دانشجوي كارشناسي ارشد خواهد بود.
هـ ـ انتصاب عضو هيأت علمي نيمه حضوري به پست‌هاي اجرايي و مديريتي در دانشگاه مجاز نيست.
و ـ به اعضاي هيأت علمي نيمه حضوري تسهيلات پژوهشي از جمله سفرهاي علمي كوتاه‌مدت و يا درازمدت تعلق نمي‌گيرد.
ماده 4 - حقوق ماهانه اعضاي هيأت علمي نيمه حضوري برابر حقوق اعضاي هيأت علمي تمام حضوري بدون احتساب فوق‌العاده ويژه است.
ماده 5 ـ تمديد قرارداد يا تغيير وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي نيمه حضوري به طريق زير انجام مي‌شود.
ـ در صورتي كه عضو هيأت علمي رسمي نيمه حضوري درخواست تغيير وضعيت به حالت تمام حضوري داشته باشد، در صورت موافقت دانشكده با نظر معاونت آموزشي دانشگاه و تاييد هيات رئيسه دانشگاه تبديل وضعيت به تمام حضوري انجام مي‌شود.
ماده 6 ـ محاسبه سابقه خدمت و مرخصي اعضاي هيات علمي نيمه حضوري به شرح ذيل مي‌باشد.
الف ـ خدمت عضو هيأت علمي نيمه حضوري طي مدت نيمه حضوري، نصف سابقه خدمت تمام حضوري محاسبه مي‌شود.
ب ـ ميزان مرخصي سالانه اعضاي هيأت علمي نيمه حضوري مشابه اعضاي هيأت علمي تمام حضوري است.
تبصره ـ در صورتيكه عضو هيأت علمي نيمه حضوري كسور بازنشستگي خود را بر مبناي حقوق و مزاياي تمام حضوري پرداخت كند مدت خدمت نيمه حضوري از لحاظ بازنشستگي تمام حضوري و كامل محاسبه مي‌گردد.
ماده 7 ـ آن عده از اعضاي هيأت علمي كه با حكم رئيس جمهور يا وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا موافقت رئيس دانشگاه به سمتي در يكي از دستگاه‌هاي اجرايي منصوب مي‌شوند، همچنين اعضاي هيأت علمي مأمور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در شمول اين دستورالعمل قرار نمي‌گيرند.
 تصميم گيري در ساير موارد مربوط به مأموريت‌هاي اعضاي هيأت علمي، به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تصويب هيأت امنا به صورت موردي انجام مي‌شود.
ماده 8 ـ اين دستورالعمل در 8 ماده 2 تبصره و در جلسه مورخ 11/1/1386 هيأت امناي دانشگاه به تصويب رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

 


 

1- موضوع دستور پنجم از پانزدهمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ 11/1/86 و بخشنامه شماره  11598/2 مورخ 16/8/85 معاون محترم آموزشي وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري