ماده 1 - دانشجويان مهمان موظفند شهريه ثابت نيمسال تحصيلي مربوط را به دانشگاه مبداء و شهريه متغير را به دانشگاه مقصد بپردازند. دانشجويان انتقالي، شهريه ثابت و متغير را مطابق تعرفه‌هاي دانشگاه مقصد پرداخت مي‌نمايند.
ماده 2 - شهريه پرداختي دانشجويان منصرف از تحصيل، بازگردانده نمي‌شود.
تبصره - در مورد دانشجوياني كه انصراف از تحصيل آنها قبل از مهلت حذف و اضافه صورت گرفته باشد، شهريه متغيرآن نيمسال قابل برگشت است.
ماده 3 - دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي تحصيلي استفاده مي‌كند موظف است شهريه ثابت را برابر تعرفه مربوط بپردازد.
ماده 4 - شهريه ثابت و متغير نيمسال جاري دانشجوياني كه قبولي آنها به هر دليل توسط سازمان سنجش آموزش كشور منتفي اعلام مي‌گردد، بازپرداخت مي‌شود.
ماده 5 - به دانشگاههاي منطقه اجازه داده مي‌شود طبق دستوالعملي كه توسط هيات رئيسه هر كدام از دانشگاهها تهيه مي‌شود به همسران و فرزندان اعضاي محترم هيات علمي و كارمندان كه در دوره‌هاي كارشناسي ارشد نوبت دوم همان دانشگاه پذيرفه مي‌شوند، پس از دريافت شهريه كامل با بررسي پيشرفت تحصيلي نامبردگان حداكثر تا 50 درصد و به كارشناسان دانشگاه تا 100 درصد بازپرداخت نمايند.

1- موضوع دستور هشتم از هشتمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ 20/11/82