ماده1- تنخواه‌گردان عبارت است از وجهی که توسط مدير مالی با دستور رئيس دانشگاه و يا مقام مجاز از طرف ايشان برای انجام هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها در اختيار واحدهای دانشگاه و يا اشخاصی که مجاز به دريافت تنخواه‌گردان می‌باشند قرار می‌گيرد.

ماده2- واحدهای دانشگاه و اشخاص ماده 1 اين دستورالعمل مکلفند به تدريج که هزينه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزينه آنرا به مديريت مالی دانشگاه تحويل و مجدداً معادل مبلغ اسناد قابل قبول، وجه دريافت نمايند.

ماده3- ميزان تنخواه‌گردان واحدهای دانشگاه متناسب با بودجه هر واحد تعيين و از يك دوازدهم ساير فصول آنها تجاوز نخواهد کرد.

تبصره: در صورت ضرورت و با تشخيص رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وی ميزان تنخواه‌گردان قابل تغيير می‌باشد.

ماده4- پيش‌پرداخت، پيش از انجام تعهد از محل اعتبار مصوب هر واحد قابل پرداخت خواهد بود.

ماده5- ميزان پيش‌پرداخت برابر آيين‌نامه پيش‌پرداخت‌ها و علی‌الحساب‌ها موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب هيات وزيران می‌باشد.

تبصره: درصورت ضرورت و با تشخيص رئيس دانشگاه ميزان پيش‌پرداخت قابل تغيير است. در هر صورت از چهل درصد مورد معامله يا قرارداد تجاوز نخواهد کرد.

ماده6- علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد انجام شده از محل اعتبار مربوط پرداخت می‌شود.

ماده7- ميزان علی‌الحساب پرداختی حداکثر از هفتاد درصد مورد معامله تجاوز نمی‌کند.

تبصره1: در مورد معاملات با دستگاههای دولتی، اخذ ضمانت‌نامه ضرورت ندارد.

تبصره2: ميزان و نحوه واگذاری و واريز پيش‌پرداخت و علی‌الحساب در مورد طرحهای عمرانی و امور ساختمانی‌، تابع مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از طريق معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و هم چنين (تابع شرايط عمومی پيمان) خواهد بود.

ماده 8- تنخواه‌گردان و علی‌الحساب دريافتی در آخر سال مالی واريز خواهد شد.

تبصره: در مــواردی که واريز علی‌الحساب امکان پذير نمی‌باشد، مانده آن قابل انتقال به سال بعد است.

اين دستورالعمل در 8 ماده و 5 تبصره در پنجاهمين جلسه مورخ 23/11/1387 هيات رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد.