به‌ منظور ارزيابي‌ صحيح‌ فعاليت‌ هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و اتخاذ رويه‌ اي‌ واحد در اجراي‌ مقررات‌ و همچنين‌ گسترش‌ تحقيقات‌ علمي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ ، دستورالعمل‌ اجرايي‌ آيين‌ نامه‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 1 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ اي‌ از مقررات‌ مربوط به‌ پايه‌ حقوق‌ اعضاي‌ رسمي‌ هيات‌ علمي‌ (آموزشي‌ وپژوهشي‌) شاغل‌ و بازنشسته‌ دانشگاهها و موسسات‌ آمزوش‌ عالي‌ ، موضوع‌ بخشنامه‌ شماره‌ 1542/578/15 مورخ‌ 26/1/69 با عنوان‌ آيين‌ نامه‌ خدمت‌ موظف‌ واعطاي‌ ترفيع‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ بشرح‌ زير تهيه‌ و تدوين‌ مي‌ گردد.

منظور از موسسه‌ در اين‌ دستورالعمل‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ است.

ماده 1: ساعات‌ خدمت‌ موظف‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ 40 ساعت‌ در هفته‌ است‌.

ماده 2: عضو هيات‌ علمي‌ موظف‌ است‌ قبل‌ از آغاز هر نيمسال‌ تحصيلي‌ برنامه‌ هفتگي‌ خود را با توجه‌ به‌ وظايف‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ گروه‌ آموزشي‌ يا پژوهشي‌ اعلام‌ نمايد. گروه‌ مربوط موظف‌ است‌ برنامه‌ هفتگي‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيات‌ را در محل‌ مناسب‌ نصب‌ نمايد.

ماده 3: عضو هيات‌ علمي‌ بايد موارد زير را در برنامه‌ هفتگي‌ خود لحاظ نمايد:

3 ـ 1 ـ ساعات‌ تدريس‌

3 ـ 2 ـ ساعاتي‌ كه‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ درسي‌ و رسيدگي‌ به‌ پايان‌ نامه‌ تحصيلي، مشاوره‌ و راهنمايي‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شود.

3 ـ 3 ـ اوقاتي‌ را كه‌ در جلسات‌ رسمي‌ موسسه‌ يا وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ شركت‌ مي‌ كند.

3 ـ 4 ـ ساعاتي‌ را كه‌ بمنظور اجراي‌ طرحهاي‌ پژوهشي‌ در نظر ميگيرد.

3 ـ 5 ـ ساعاتي‌ را كه‌ بمنظور انجام‌ وظايف‌ اجرايي‌ محوله‌ اختصاص‌ مي‌ دهد.

تبصره- همكاري‌ با دستگاههاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ مطابق‌ مقررات‌ و با اجازه‌ موسسه‌ امكان‌ پذير است‌.

ماده 4: ارزيابي‌ فعاليت‌ هاي‌ آموزشي، پژوهشي‌ و اجرايي‌ هر يك‌ از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ بر اساس‌ فرم‌ درخواست‌ ترفيع‌ توسط مديران‌ گروههاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ انجام‌ مي‌ شود و حسب‌ مورد پس‌ از تاييد رئيس‌ دانشكده‌ يا پژوهشكده‌ ذيربط به‌ كميته‌ منتخب‌ موضوع‌ ماده‌ 5 ارسال‌ مي‌ گردد.

ماده 5: كميته‌ منتخب‌ موضوع‌ ((ماده‌ 3 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 1 قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط به‌ پايه‌ حقوق‌ اعضاي‌ رسمي‌ هيات‌ علمي‌ موسسه‌)) متشكل‌ از معاون‌ آموزشي‌ (رئيس‌ كميته‌)، معاون‌ پژوهشي‌ و نماينده‌ رئيس‌ موسسه‌) است‌ كه‌ بررسي‌ نهايي‌ ترفيع‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ را بعهده‌ خواهد داشت‌.

تبصره- چنانچه‌ موسسه‌ معاون‌ پژوهشي‌ نداشته‌ باشد و يا مسئوليت‌ معاونت‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ بر عهده‌ يك‌ فرد باشد يك‌ نفر از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ موسسه‌ به‌ جاي‌ معاون‌ پژوهشي‌ به‌ عضويت‌ كميته‌ منتخب‌ انتخاب‌ خواهد شد.

ماده 6: نتيجه‌ ارزيابي‌ ترفيع‌ توسط كميته‌ منتخب‌ به‌ اطلاع‌ عضو هيات‌ علمي‌ رسانده‌ ميشود. در صورت‌ منفي‌ بودن‌ نتيجه‌، عضو هيات‌ علمي‌ حق‌ دارد ظرف‌ حداكثر 15 روز پس‌ از ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را به‌ كميته‌ منتخب‌ تسليم‌ نمايد و كميته‌ در اولين‌ جلسه‌ بعدي‌ بايد به‌ اعتراضات‌ وي‌ رسيدگي‌ كند و نظر قطعي‌ خود را اعلام‌ نمايد.

ماده 7: ترفيع‌ سالانه‌ استحقاقي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ موضوع‌ ماده‌ 44 آيين‌ نامه‌ استخدامي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ تهران‌ و اعضاي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ بدون‌ نياز به‌ ارزيابي‌ اعطا مي‌ شود اما ارزشيابي‌ شاغلين‌ ساير سمتهاي‌ مديريت‌ كه‌ با حفظ رابطه‌ آموزشي‌ يا پژوهشي‌ با موسسه‌ متبوع‌ اشتغال‌ بكار دارند طبق‌ ضوابط اين‌ دستورالعمل‌ انجام‌ مي‌ شود.

ماده 8: اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ با كسب‌ حداقل‌ 8 امتياز براي‌ مربي‌ آموزشياران‌، 10 امتياز براي‌ مربيان‌ و 12 امتياز براي استادياران‌ و بالاتر از آيين‌ نامه‌ ارتقاي‌ يك‌ پايه‌ ترفيع‌ سالانه‌ دريافت‌ مي‌ كنند.

تبصره 1- براي اعضاي هيات علمي آموزشي كسب حداقل 2 امتياز براي مربيان و حداقل 4 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر از ماده 2 آيين‌نامه ارتقاء مصوب 18/8/87 وزارت و يا ماده 3 آيين‌نامه ارتقاء مصوب مورخ 14/10/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضروري است. همچنين براي اعضاي هيات علمي پژوهشي كسب حداقل 4 امتياز براي مربيان و حداقل 6 امتياز براي استادياران و مراتب بالاتر از بندهاي 1-2، 2-2، 7-2، 8-2، 10-2، 13-2، 19-2، 20-2، 21-2 ماده 2 آيين‌نامه ارتقاء مصوب مورخ 18/8/87 وزارت و يا بندهاي 1، 2، 3، 7، 8، 9، 12، 18 ماده 3 آيين‌نامه ارتقاء مصوب مورخ 14/10/89 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضروري است. ضمناً براي اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي تازه تاسيس و در حال توسعه از 2 و 4 امتياز فوق‌الذكر حسب تشخيص كميته منتخب موضوع ماده 5 دستورالعمل مذكور تا 20% به مدت پنج سال از زمان تاسيس مؤسسه، قابل كاهش خواهد بود.[1]

تبصره 2- حداكثر امتياز قابل‌ محاسبه‌ از ماده‌ 3 آيين‌ نامه‌ ارتقا 3 مي‌ باشد.

ماده 9: اعطاي‌ ترفيع‌ به‌ آن‌ دسته‌ از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ كه‌ تصدي‌ سمتهاي‌ اجرايي‌ موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 31 آيين‌ نامه‌ استخدامي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ تهران‌ را بر عهده‌ دارند حسب‌ مورد بر اساس‌ مجموع‌ امتيازات‌ موضوع‌ ماده‌ 8 و بي‌ نياز از محدوديتهاي‌ تعيين‌ شده‌ در تبصره‌ هاي‌ آن‌ ماده‌ انجام‌ مي‌ شود.

ماده 10- امتيازات‌ پژوهشي‌ مازاد بر امتياز مورد نياز براي‌ ترفيع‌ سالانه‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ (موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 8) قابل ذخيره‌ براي‌ سالهاي‌ بعد است‌.

ماده 11- در صورتي‌ كه‌ عضو هيات‌ علمي‌ طي‌ سه‌ سال‌ متوالي‌ نتواند حداقل‌ امتياز لازم‌ براي‌ دريافت‌ يك‌ پايه‌ ترفيع‌ را كسب‌ كند مصداق‌ ركود علمي‌ و عدم‌ كفايت‌ و صلاحيت‌ براي‌ ادامه‌ عضويت‌ در هيات‌ علمي‌ شناخته‌ شده‌ و مراتب‌ به‌ رئيس‌ موسسه‌ اعلام‌ خواهد شد تا با وي‌ برابر مقررات‌ مربوط (موضوع‌ ماده‌ 32 آيين‌ نامه‌ اسخدامي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ تهران‌) رفتار شود.

اين‌ دستورالعمل‌ در 11 ماده‌ و 4 تبصره‌ و 8 بند در تاريخ‌ 3/12/77 به‌ تصويب‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ رسيده‌ است‌ و از تاريخ‌ ابلاغ‌ لازم‌ الاجرا است‌.

 [1] تبصره 1 ماده 8 در بيست و يكمين نشست عادي از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ 5/3/1390 به شرح متن اصلاح شده است. (متن قبلي عبارت بود از: تبصره 1- كسب‌ حداقل‌ 2 امتياز براي‌ مربيان‌ و حداقل‌ 4 امتياز براي‌ استادياران‌ و مراتب‌ بالاتر از ماده‌ 2 آيين‌ نامه‌ ارتقا ضروري‌ است.)