گزارش عملكرد سال 1390

   1. بررسي 235 مورد ابلاغ‌هاي صادره در خصوص انتصاب، بازنشستگي، تعيين محل خدمت، تغيير شغل و غيره و انجام اقدامات لازم در رابطه با آن‌ها.
   2. بررسي 105 مورد احكام كارگزيني صادره در خصوص ارتقاء مدرك تحصيلي، ارتقاء طبقه شغلي، انتصاب، اعاده به خدمت، ماموريت، آماده به خدمت، انتقال، ماموريت تحصيلي و غيره و انجام اقدامات لازم.
   3. پيشنهاد 33 مورد اصلاح عنوان پستهاي سازماني و جابجايي آن به هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي دانشگاه و پيگيري آن تا حصول نتيجه.
   4. پيشنهاد 40 مورد تخصيص پست سازماني جهت انتصاب و يا تغيير پست سازماني كاركنان به كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل دانشگاه.
   5. پيشنهاد 28 مورد تخصيص پست سازماني جهت انتصاب اعضاي هيات علمي گروه‌هاي آموزشي فاقد پست سازماني بلاتصدي به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.
   6. پايش هفتگي سيستم مديريت منابع انساني براي به روز نگهداشتن مجموعه مورد عمل تشكيلات سازماني و انجام اقدامات لازم.
   7. بررسي و كنترل صورت‌جلسات كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل دانشگاه و هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي دانشگاه جهت تاييد و امضاي معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه.

   ابتداي صفحه   گزارش عملكرد سال 1389

    

    1-     برگزاري 10 جلسه کميته راهبري پروژه اصلاح ساختار سازماني.

    2-     برگزاري 46 جلسه مصاحبه آسيب­شناسي و شناخت وضعيت موجود ساختار دانشگاه مطابق با جدول زير:

    افراد 

    تعداد جلسه 

    معاونين دانشگاه 

    3 

    مديران ستادي 

    13 

    روساي دانشکده­ها و پژوهشکده­ها 

    15 

    معاونين دانشکده­ها (آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي) 

    7 

    مديران گروه 

    5 

    افرادي که در گذشته داراي پست در دانشگاه بوده­اند 

    3 

    جمع 

    46 

    3-     شناخت و طبقه ­بندي آسيب­هاي اصلي ساختار بر اساس مصاحبه­ هاي انجام گرفته.

    4-     برگزاري 4 جلسه با مسئول اجرايي و كارشناسان واحد بهبود فرايندها به منظور انتقال تجربيات.

    5-     بررسي فرايندهاي مستند شده در دانشگاه به­ منظور شناخت روند صحيح فرايندهاي انجام کار.

    6-   بررسي اسناد بالادست شامل شامل مصوبات هيات امنا، مصوبات هيات وزيران، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي ابلاغي وزارتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد مقررات ساختار سازماني و ضوابط تشكيلاتي (حداقل 30 سند) و طبقه­بندي آن­ها در سه بخش اسناد فرادستي در سطح ملي، اسناد فرادستي در سطح وزارت علوم و اسناد داخلي در سطح معاونت­ ها.

    7-     بررسي سند برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي و استخراج نکات راهنما در بازطراحي ساختار.

    8-     تدوين مباحث نظري و تئوريک مرتبط با اصلاح ساختار سازماني.

    9-     انجام مطالعات تطبيقي ساختار در سطح 12 دانشگاه بزرگ داخلي و 10 دانشگاه برتر خارجي.

    10-  تدوين پرسشنامه شناخت ساختار سازماني و توزيع در سطح كليه مديران دانشگاه.

    11- بررسي درخواستهاي مربوط به تغيير پست‌ سازماني كاركنان از حيث انطباق با طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل، كنترل شرايط احراز آنان و در صورت نياز تهيه پاسخ براي ارسال به واحد مربوطه و تعيين پست‌سازماني براي كاركنان واجد شرايط جهت طرح در كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل.

    12- بررسي و كنترل صورتجلسات كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل به منظور انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه و اعلام موارد مغاير به كارشناس طبقه‌بندي مشاغل براي اصلاح آن.

    13- بررسي درخواستهاي مربوط به اصلاح عناوين پستهاي سازماني و ارائه پيشنهاد به هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي.

    14-  تعيين شماره پست سازماني براي اعضاي هيات علمي حسب درخواست و اعلام آن به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

    15- به روز نگهداشتن بخش تشكيلات در سيستم منابع انساني از طريق نظارت و كنترل احكام صادره كارگزيني و اعلام موارد مغاير به كارشناس صدور احكام.

    16-  ارائه اطلاعات لازم در خصوص ساختار سازماني دانشگاه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ارتباط با ارزيابي عمكرد دانشگاه.

    17-  طراحي اوليه مدل فوق‌‌العاده مديريت براي كاركنان جهت طرح در جلسه هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي.

    18-  انجام مكاتبات لازم با واحدهاي مربوطه در خصوص رعايت عنوان واحدهاي سازماني داراي تشكيلات مصوب در مكاتبات اداري.

    19- بررسي و كنترل ابلاغ هاي تعيين محل خدمت، بازنشستگي، انتصاب صادره توسط مديريت كارگزيني و رفاه و درج آن در بخش تشكيلات سيستم منابع انساني و اعلام مغايرتهاي تشكيلاتي به مديريت مذكور.

    20- بررسي مجدد رشته‌هاي تحصيلي موجود از حيث انطباق با گروههاي آموزشي داراي تشكيلات مصوب و استخراج رشته‌هاي تحصيلي داراي گرايشهاي با كد متفاوت در يك گروه آموزشي.

    21- استخراج نام و سرفصل‌هاي آموزشي رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه در كليه مقاطع از سايت دفتر گسترش آموزش عالي، بررسي و كنترل نام رشته‌هاي تحصيلي از روي دفترچه‌هاي كنكور از سال 85 به بعد به منظور تطبيق شرح وظايف رشته‌هاي شغلي با سرفصل‌هاي آموزشي رشته‌هاي تحصيلي و بررسي و اصلاح شرايط احراز مشاغل اختصاصي و عمومي دانشگاه جهت ارسال به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

    22- بررسي مشاغل (رشته‌هاي شغلي) موجود در دانشگاه و تهيه ليست مشاغل حاكميتي و تصدي‌گري جهت ارسال به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

    23-  ارائه اطلاعات لازم به مسئول راه‌اندازي دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام.

     ابتداي صفحه


      

     گزارش عملكرد سال 1388

      1-     تهيه و تنظيم نمودار سازماني جديد و شرح وظايف واحدهاي دانشگاه.

      2-     تدوين تشكيلات تفصيلي و شرح وظايف كاركنان دانشگاه.

      3-     انجام برخي تغييرات تشكيلاتي از طريق تصويب در هيات رئيسه دانشگاه.

      4-     تعيين پست‌سازماني براي افراد واجد شرايط و طرح در كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل.

      5-   همكاري با كميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل از طريق بررسي و كنترل صورتجلسات به منظور انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه و اعلام موارد مغاير.

      6-     اصلاح عناوين تعدادي از پستهاي سازماني از طريق طرح در هيات اجرايي تشكيلات و امور نيروي انساني غير هيات علمي.

      7-   همكاري با مديريت كارگزيني و رفاه از طريق نظارت و كنترل احكام صادره كارگزيني و اعلام موارد مغاير جهت اصلاح اطلاعات در سيستم مديريت نيروي انساني.

      8-     اطلاع‌رساني شفاف به همكاران دانشگاه در مورد تشكيلات (مانند رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز هر شغل).

      9-     استخراج رشته‌هاي تحصيلي فعال دانشگاه و انطباق آن با گروههاي آموزشي مصوب.

      10-  برنامه‌ريزي و  اقدام براي تطابق پست و شغل كاركنان.

      11-  طراحي سيستم تشكيلات و پياده‌سازي آن از طريق مركز اطلاعات و آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه.

      12- انجام امور جاري تشكيلات (مانند به‌روز نگهداشتن اطلاعات كتابچه تشكيلات، انجام مكاتبات لازم با واحدهاي مربوطه در خصوص رعايت عناوين تشكيلاتي در مكاتبات اداري و ارائه مشاوره به همكاران در خصوص تشكيلات و طبقه‌بندي مشاغل)

       ابتداي صفحه


        

       گزارش عملكرد سال 1387

       1.  تشكيل 10 جلسه كارشناسي براي شروع پروژه "بازطراحي تشكيلات دانشگاه".

       2. تهيه نمودار سازماني جديد (كلي و تفصيلي) دانشگاه.

       3. ماهيه اهداف و شرح وظايف جديد واحدهاي دانشگاه.

       4. تعيين نحوه توزيع پستهاي سازماني بين دانشكده‌ها و واحدهاي ستادي.

       5.  پاسخ دهي به سؤالات مديران و واحدها و دادن مشاوره به همكاران دانشگاه در مورد تشكيلات (پست‌هاي سازماني، شرايط احراز، شرح وظايف و ...).

       6.  اعمال ابلاغ‌هاي انتصاب، بازنشستگي، تعيين محل خدمت و ... صادره توسط مديريت كارگزيني در كتابچه تشكيلات.

       7.  به‌روز كردن كتابچه پستهاي سازماني دانشگاه و اعلام آن به مديريت كارگزيني جهت اعمال در سيستم مربوطه.

       8. . تهيه پيشنهاد اعمال تغييرات در پستهاي سازماني جهت ارايه به جلسات هيات اجرايي و كميسيون دائمي.

       9. تهيه پيشنهاد تغيير شرايط احراز سه رشته شغلي جهت ارايه به جلسات كميسيون دايمي و هيات امنا.

       ابتداي صفحه