مقدمه

شرح وظايف

كاركنان

 مقدمه

سازمان يعني سيستم پردازش اطلاعات؛ بدين معني كه سازمان اطلاعات را مي‌گيرد و آن را از صافي‌هاي خود مي‌گذراند، با توجه به آموخته‌هايش آن را پردازش مي‌كند، تفسير مي‌نمايد، تغيير مي‌دهد و سرانجام بر آن اساس عمل مي‌كند. همانطور كه از نام سازمان مشخص است، سازماندهي، اساسي‌ترين عنصر در فرايند شكل‌گيري و تداوم سازمان محسوب مي‌شود. تقسيم وظايف، تعيين مسئوليت‌ها، اختيارات و تعيين ارتباطات ميان دواير و افراد، سازماندهي ناميده مي‌شود. با توجه به اصل سازماندهي، ساختار يك سازمان پي‌ريزي مي شود و ساختار سازماني يك نمايش رسمي از طرز قرار گرفتن پست‌هاي سازماني و ارتباطات آن‌ها در سازمان است.

طراحي ساختار از مسئوليت‌هاي خطير مديريت محسوب مي‌شود و بسته به اينكه چگونه صورت بگيرد و چگونه اجرا شود، مي‌تواند سازمان را به موفقيت يا شكست برساند. بنابراين طراحي ساختار سازماني متناسب با اهداف سازمان و حفظ پويايي آن، يك نياز ضروري است و نكته مهمتر آنكه يك ساختار سازماني مناسب از دوباره‌كاري، اختلاف، اصطكاك و اتلاف نيروها و منابع جلوگيري كرده و ضمن داشتن قابليت انعطاف، قادر به پاسخگويي به تحولات محيط خود است.

ابتدای صفحه

 

 

شرح وظايف

همكاري و تعامل مستمر با مجموعه اقدامات لازم در خصوص طراحي، بازنگري و اصلاح ساختار دانشگاه

تدوين و به روزرساني مستمر شرح وظايف واحدها و پست‌هاي سازماني

نظارت بر حسن اجراي تشكيلات مصوب دانشگاه

بررسي پيشنهاد‌هاي ادغام، انحلال و يا ايجاد واحدهاي سازماني و ارائه به هيأت امنا

بررسي پيشنهادهاي حذف و يا ايجاد واحدهاي سازماني و تأمين پست‌هاي سازماني مورد نياز

بررسي و اعلام نظر درخصوص نحوه اجراي آيين‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با ساختار و تشكيلات

همكاري و تعامل مستمر با مديريت كارگزيني و رفاه در برنامه‌ريزي منابع انساني

همكاري و تعامل مستمر با مديريت كارگزيني و رفاه در اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل

انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

ابتدای صفحه

 

 

كاركنان

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره اتاق

تلفن

1

محمداسحاق شریفی

كارشناس مسئول ساختار

317

38802392

 

رنام و نام خانوادگی

 

ابتدای صفحه