آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه، سازمان مركزي، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

رديف 

نام و نام خانوادگي 

سمت 

شماره اتاق 

تلفن

1

محمد اسحاق شريفي

کارشناس مسئول ساختار

307

38802392