علاقه‌مندان مي‌توانند جهت دريافت اسنادي كه فايل آنها بر روي سايت قرارنگرفته به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، اتاق 318، جناب آقای محسن کاردان مقدم مراجعه نمايند.

 • قانون تعديل نيروي انساني
 • واگذاري وظايف پشتيباني به بخش غير دولتي
 • ضوابط تشكيلاتي
 • تعيين تكليف نيروهاي شركتي
 • تعاريف اصطلاحات تشكيلاتي
 • شاخصهاي تعيين كننده رده تشكيلات دانشگاه‌ها
 • گزارش نهايي طرح بازنگري و اصلاح تاپ‌چارت واحدهاي سازماني منتخب در دانشگاه فردوسي (مرداد1386)
 • گزارش ساختار سازماني جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (1384)
 • تحول در مديريت نظام علم و فناوري با توجه به قانون ساختار جديد وزارت علوم و قانون برنامه چهارم توسعه كشور (1384)
 • تغيير ساختار در بخش تحقيقات و فناوري، (ارديبهشت 1379)
 • بندهاي اصلاحي و پيشنهادي دبيرخانه شوراي تغيير ساختار، چهلمين نشست رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، (ارديبهشت 1379)
 • ديدگاه‌هاي كلي حاكم بر تحولات ساختاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، (ارديبهشت 1379)
 • تحول در مأموريت‌هاي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي
 • پيش‌نويس طرح نحوه اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، (آبان 1375)
 • دانشگاه‌هاي جامع ساختار اركان اساسي، (1374)
 • گزارش نهايي طرح پژوهشي اصلاح و بهسازي تشكيلات و روشهاي انجام كار در دانشگاه فردوسي مشهد
  • جلد اول: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده ادبيات و علوم انساني
  • جلد دوم: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده الهيات و معارف اسلامي
  • جلد سوم: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده دامپزشكي
  • جلد چهارم: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده علوم
  • جلد ششم: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
  • جلد هفتم: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده كشاورزي
  • جلد هشتم: بررسي مسائل عمومي اداري دانشكده مهندسي
  • جلد نهم: بررسي مسائل عمومي اداري اداره كل خدمات دانشجويي
  • جلد دهم: بررسي مسائل عمومي اداري سازمان مركزي
  • جلد يازدهم: بررسي مسائل عمومي اداري كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
  • جلد دوازدهم: بررسي مسائل تخصصي اداره كل خدمات آموزشي، آموزش دانشكده‌ها، كتابخانه‌هاي دانشكده‌ها، حوزه معاونت پژوهشي و دفتر همكاريهاي علمي و بين‌المللي
  • جلد سيزدهم: بررسي مسائل تخصصي اداره كل امور مالي و ذيحسابي، مديريت طرح و برنامه و تشكيلات، حسابداري واحدها، كارپردازي واحدها و انبارداري واحدها
  • جلد چهاردهم: بررسي مسائل تخصصي اداري مشين‌نويسي، بايگاني، امور دفتري، كارگزيني، تداركات و خدمات عمومي

ابتدای صفحه


مقالات

ابتدای صفحه