تاريخچه:

در ساختار سازماني فعلي دانشگاه فردوسي مشهد كه در سال ۱۳۷۰ به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد، دفتر طرح و برنامه به‌عنوان يكي از واحدهاي تابعه حوزه رياست دانشگاه به ثبت رسيد. در سال ۱۳۷۸ هيأت رئيسه دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش كيفي و كمي دانشگاه و ضرورت انجام برنامه‌ريزي‌هاي بلند‌مدت، تصميم به ايجاد معاونت جديدي به نام طرح و برنامه گرفت و از آن زمان دفتر طرح و برنامه عملاً به معاونت طرح و برنامه دانشگاه تبديل گرديد. اين موضوع در سال ۱۳۸۰ به تصويب هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه شمال شرق كشور نيز رسيد. در سال 1395 با تصویب هیات امنا، نام معاونت طرح و برنامه به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع تغییر یافت.

مديران/ معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع (طرح و برنامه) از ابتدا تاكنون  

رديف

نام و نام خانوادگي

سال‌هاي تصدي

 

1

دكترفرزانفر

۱۳۵۰تا۱۳۵۴

 

2

شكرالله قريب

۱۳۵۴تا۱۳۵۹

 

3

محمود متولي حقيقي

۱۳۵۹تا۱۳۶۳

 

4

عليم سرابندي

۱۳۶۳تا۱۳۷۹

 

5

دكتر حسن حاجي كاظمي

۱۳۷۹تا۱۳۸۳

دکتر حاجی کاظمی

 

6

 

دكتر محسن حداد سبزوار

 

۱۳۸۳تا۱۳۸۴

دکتر حداد سبزوار

7

دكتر محمدحسين ابوالبشري

۱۳۸۴تا۱۳۸۶

دکتر ابوالبشری

8

 

دكتر مرتضي خادمي

 

1386 تا 1393

دکتر خادمی

9

دكتر محمد مهرآیین 

1393 تا 1396

دکتر مهرآیین

10

دکتر سعید کیوانفر

1396 تا 1397

دکتر کیوانفر

11

دکتر فریبرز رحیم نیا

1398 تا کنون

dr rahimnia

اهداف:

  • تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي دانشگاه در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور
  • بهره‌مندي از تجربه‌هاي ارزشمند داخلي و خارجي در راستاي ارتقاء جايگاه دانشگاه
  • استقرار تفكر راهبردي در سطوح مختلف مديريتي دانشگاه
  • بهسازي منابع انساني، اصلاح ساختار و فرآيندها متناسب با اهداف و برنامه راهبردي دانشگاه

وظايف:

1. مطالعه‌، بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و تبيين‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوّت‌، تهديدها و فرصتهاي دانشگاه.
2. تهيه‌ و تنظيم‌ ماموريت، چشم‌انداز، اهداف‌، راهبردها و سياستهاي‌ کلان‌ دانشگاه در چارچوب‌ جهت گيريها و رويکردهاي برنامه‌هاي‌ توسعه‌ کشور با مشارکت‌ و همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌.
3. طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌ پويا و متناسب‌ با بهره‌گيري از فناوريهاي نوين .
4. طراحي‌ و استقرار نظام‌ برنامه‌‌ريزي‌ راهبردي‌ دانشگاه و هدايت‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه بمنظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مربوطه‌.
5. تلفيق‌ برنامه‌هاي‌ دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه‌ و تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ دانشگاه  با توجه‌ به‌ محدوديت‌ها، ظرفيتها، نيازها و اولويت‌هاي‌ ملي و‌ با همکاري‌ واحدهاي‌ ذيربط‌ و نظارت بر اجراي برنامه‌ها.
6. انجام اقدامات لازم‌ بمنظور بهبود و بهسازي‌ فرآيندهاي‌ پيش‌‌بيني‌، تهيه‌، تلفيق‌، تصويب‌، ابلاغ‌، تخصيص‌ و توزيع‌ بودجه‌ دانشگاه در سطوح‌ مختلف‌.
7. انجام‌ بررسيها و اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ بمنظور تدوين‌ نظام‌ تخصيص‌ و توزيع‌ منابع‌ و اعتبارات، تسهيلات و بهينه‌سازي‌ آن‌.
.8. برنامه‌‌ريزي‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور جذب‌ و هدايت‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ بانکي‌ مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ ‌ و حضور در مراجع‌ ذيربط بمنظور توجيه‌ و دفاع‌ از آنها و پيگيري‌ ابلاغ‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ مورد نياز و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌.
9. تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه.
10. طراحي‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سطح‌ دانشگاه .
11. بازنگري‌ و بهينه‌سازي‌ نظامهاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌‌سازي‌، تصميم‌گيري‌، نظارت‌، هماهنگي‌ و...) و زمينه‌سازي‌ براي‌ استفاده‌ از رويکردها و روشهاي‌ نوين‌ مديريتي‌ در سطح‌ دانشگاه.
12. برنامه‌ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ بمنظور رعايت‌ حقوق‌ اساتيد، دانشجويان و کارکنان‌ و برخورد مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ در سطح‌ دانشگاه‌.
13. تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌.
14. تعيين‌ سياستها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ و بهبود فرايندها و روشهاي‌ انجام‌ کار در دانشگاه.
15. مطالعه‌، بررسي‌ و اقدام در جهت اصلاح‌ مستمر ساختار تشکيلاتي‌ دانشگاه در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
16. مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه.
17. تهيه و تدوين استراتژيها و برنامه جامع فناوري اطلاعات دانشگاه.
18. تهيه و تدوين و ارائه استانداردهاي حوزه IT و نظارت بر اجراي آن در دانشگاه.
19. برنامه‌ريزي جهت ايجاد ارتباط شبکه رايانه‌اي دانشکده‌ها و واحدهاي تابعه دانشگاه.
20. برنامه‌ريزي در ايجاد سيستم شبکه‌اي (اينترنتي) و تجهيز سخت‌افزاري و نرم‌افزاري دانشگاه.
21. نظارت بر جمع‌آوري، تدوين و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز.
22. برنامه‌ريزي لازم جهت تجزيه و تحليل داده‌ها و طراحي سيستم‌هاي مورد نياز دانشگاه.
23. انجام ساير وظايف محوله ازسوي رئيس دانشگاه