ارزيابی عملکرد

پسر كوچكي وارد مغازه شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه‌هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره‌.

مغازه‌دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش داد. پسرك پرسيد،" خانم، مي‌توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن‌ را به من بسپاريد؟ "زن پاسخ داد، كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي‌دهد."

پسرك گفت: "خانم، من اين كار را نصف قيمتي كه او مي‌گيرد انجام خواهم داد". زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كاملا راضي است.

پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد،" خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي‌كنم، در اين صورت شما در يكشنبه زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت." مجددا زن پاسخش منفي بود".

پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت. مغازه دار كه به صحبت‌هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: "پسر... از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اين‌كه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم كاري بهت بدم"

پسر جوان جواب داد،" نه ممنون، من فقط داشتم عملكردم رو مي‌سنجيدم، من همون كسي هستم كه براي اين خانوم كار مي‌كنه".

Pdf_icon_logo