نویسنده: هیرم اسمیت -  مترجم: کمال هدایتself

ناشر: فرا

دریافت

 

 

 

ما اغلب اين بزرگ ترين و مهم ترين سرماية زندگي مان را، که همانا خودمان هستيم، به دست فراموشي سپرده و از آن غفلت کرده ايم .....