نویسنده: محسن دانائی فرد

تلخیص و تدوین: محسن احمدیان (کارشناس ارشد مدیریت دولتی)

نظام مدیریتی ایران سه سطح دارد که عبارتند از :
1) ادارة امور سیاسی ( مدیریت سیاسی )
2) ادارة امور عمومی ( مدیریت دولتی )
3) مدیریت خصوصی

دریافت