تحقیقات اخیر نشان می دهد پروژه هایی که برای ایجاد تغییر در سازمان ها یا برای بهبود توانایی سازمان تعریف می شوند، چهارمین نوع از متداول ترین پروژه هایی هستند که سازمان ها بر عهده می گیرند.

علی رغم این نتیجه، موضوع شگفت انگیز آن است که تنها از هر پنج سازمان، یک سازمان به طور رسمی شیوه های مدیریت تغییر سازمانی را به کار می گیرند. هم چنین یافته های دیگر نمایان گر آن است که سازمان هایی که نرخ موفقیت ان ها در اجرای طرح ها و پروژ هایشانبیش از میانگین بوده است، سازمان هایی بوده اند که از شیوه های مدیریت تغییر سازمانی استفاده کرده اند. این دو نتیجه اهمیت وجود سیستم ها یا روش های مدیریت تغییر را دو چندان می کند. به همین دلیل، انجمن مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازما ن ها را تهیه و ارائه نمود.

راهنمای عملی مدیریت تغییردر سازما ن ها، سند مکمل استانداردهای اصلی انجمن مدیریت پروژه می باشد. فارغ از اندازه یا بلوغ مدیریت پروژه سازمانی در یک سازمان، این راهنما تشریح می کند که مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه چگونه باید شیوه موثر مدیریت تغییر را ارتقاء بخشند، به طوری که استراتژی بتواند به صورت اثربخش و مناسب اجرا شود.

دانلود خلاصه کتاب

3d-cover1

دانلود خلاصه کتاب