انتقاد پیچیده است؛ انتقاد مهم است؛ انتقاد ضروری است؛ اما هدف ما در این کتاب این نیست که فقط بگوییم انتقاد چنین صفاتی دارد. تحقیقات 20 سال گذشته نشان می دهد که انتقاد سازنده نقش مهمی در موفقیت فردی و سازمانی داشته است.

موفقیت در طیفی وسیع، مانند لذت بردن از کار، روابط کاری بهتر، سلامت روحی بهتر، بهره‌وری بیشتر و نتایج مطلوب‌تر تعریف شده است. با این ذهنیت، هدف کتاب این است که به شما کمک کند مهارت‌های خود را در استفاده از قدرت انتقاد سازنده بهبود بخشید. هنگامی که شما این کار را انجام می‌دهید، از انتقاد به عنوان وسیله‌ای برای انگیزش، آموختن، توسعه، آموزش و ایجاد روابطی قوی استفاده می‌کنید.

نویسنده: پروفسور هنری وایزینگر
مترجمان: دکتر سید مهدی الوانی، محمد رضا ربیعی

49696 9 82321054

دانلود خلاصه کتاب