کتاب حاضر درباره نحوه جديدي از ديدن، عمل کردن و زندگي کردن در جهان و شيوه‌اي براي تفکر از طريق آشفتگي و پيچيدگي است. الزامات وابستگي متقابل، ضرورت کاستن از پيچيدگي‌هاي بي‌پايان و ايجاد سادگي‌هاي تحت کنترل، نيازمند يک متدولوژي سيستمي عملي، يک چارچوب مرجع کل‌نگرانه است که به ما اجازه دهد روي مسائل مربوط تمرکز کنيم و ما را از جستجوهاي بي‌پايان براي جزئيات بيشتر نجات دهد.

دانلود خلاصه کتاب

94C16111