در نگرش پویا، به پدیده ها و رخدادها در طول زمان نگاه می شود. تحلیل و فکر انسان در امتداد زمان فعال می شود. در نگرش پویا زمان یک بعد مهم و حیاتی در تفکر و تحلیل است.

روندها در طی زمان مورد توجه قرار می گیرند. رخدادها در پرتو روندها دیده می شود. رخدادها یا وقایع به صورت جزئی از روندها بررسی می شوند. در نگرش پویا به زمان گذشته و تحولات گذشته و ارتباط آن با رخداد موردنظر در زمان حال توجه می شود. درنگرش پویا، نه تنها تفکر در امتداد زمان از گذشته به حال می آید، بلکه ادامه یافته و حال را به آینده ای که می تواند در پیش باشد متصل می کند

نویسنده: علینقی مشایخی

3d-poyaee shensi2دریافت خلاصه کتاب
دریافت فهرست کتاب