كتاب «مديريت بدون زور و اجبار» نوشته ويليام گلسرو، روانپزشك پيشگام و نامدار در عرصه علوم رفتاري است. نويسنده در اين كتاب به عنوان نظريه‌پرداز و واضع تئوري انتخاب دربارة كاربست اين نظريه در مديريت نيروي انساني با دست اندركاران حوزة مديريت سخن مي‌گويد و چگونگي به‌كارگيري تئوري انتخاب در قلمروي روابط مدير و كاركنان را گام‌به‌گام نشان داده‌ است. در اين كتاب ويليام گلاسر با هوشمندي نظريه كنترل خود را با نظريه ادواردز دمينگ تلفيق مي­‌كند تا توضيج دهد كه كيفيت در واقع چيست و مديران براي دستيابي به آن، بايد چه كارهايي انجام دهند. هدف از تاليف اين كتاب، ترويج «روان‌شناسي كنترل دروني» و تشويق مديران، به دست كشيدن از «روان‌شناسي كنترل بيروني» بوده است. اين كتاب توسط دكتر علي صاحبي ترجمه و توسط انتشارات «سايه سخن» منتشر گرديده است.

سایت

دریافت کتاب