جلسه کمیته بررسی لوایح پیشنهای برای طرح در کمیسیون دایمی دانشگاههای فردوسی مشهد و صنعتی قوچان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ با حضور آقایان دکتر رحیم نیا، دکتر طهمورث پور، دکتر فتوت و دکتر حمیدی در محل معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه لوایح دریافتی از دانشگاههای مذکور در موضوعاتی از قبیل: بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹، بررسی بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ ، اصلاحات ساختاری، جابجایی اعتبارات، مامور به خدمت اعضای هیأت علمی، اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه و سایر امور جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

index