vpbarm

بنا به درخواست مديريت محترم پژوهشي در خصوص  “ اصلاح فرايندها و سامانه هاي پژوهش و فناوري” با توجه به انتقال دانشجويان پرديس بين الملل به دانشكده ها، اصلاحات لازم به شرح ذيل انجام گرديد:

1-اصلاح مراحل تاييد فرايند "تصويب طرح پژوهش و فناوري شماره 3"، فرايند "نظارت و خاتمه طرح پژوهش و فناوري شماره 3"، و درخواست هاي مربوط به تغيير در طرح‌هاي تصويب شده، منطبق با مراحل موجود در دانشكده و دانشگاه؛

2- اصلاح قوانين مربوط به هزينه‌هاي انجام طرح پژوهش و فناوري شماره3؛

3- اصلاح محاسبات پرداخت پژوهانه براي دانشجويان ارشد و دكتري؛

4- عدم تغيير در نحوه محاسبه ظرفيت راهنمايي پايان‌نامه/ رساله اعضاي هيات علمي در خصوص دانشجويان پرديس بين‌الملل.