2

مديريت منابع انساني، تشكيلات و فرآيندهاي دانشگاه ديرينه سال فردوسي مشهد با آگاهي به برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت به عنوان محور اصلي آموزش و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه، تقويم آموزشي سال 1400 ويژه مديران، اعضاي هيات علمي و اعضاي غير هيات علمي را مبتني بر نيازسنجي از سطوح سازمان (دومين برنامه راهبردي دانشگاه)، واحدها، شغل و شاغل تدوين نموده است. دوره‌هاي آموزش شغلي خارج از تقويم با درخواست واحدهاي دانشگاه و پس از تصويب كميته راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه (راتما)، برنامه‌ريزي و اجرا خواهد شد.