memari

با اتمام فرایند تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدهای دانشگاه و در راستای لزوم اجرایی شدن این برنامه از ابتدای سال 1400، مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه با حضور در دانشکده‌ها به تشریح فرایند تدوین این برنامه، رویکردها و جهت‌گیری‌های حاکم و مدل اجرای آن می‌پردازد. در این جلسات که با حضور روسای دانشکده‌ها و کلیه مدیران گروه‌ها تشکیل می‌گردد، نقش گروه‌های آموزشی در تحقق این برنامه مورد توجه ویژه می‌باشد.