جلسه دبیران مناطق 10 گانه برنامه و بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز یکشنبه 1400/04/27 به میزبانی دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه ها تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه در خصوص نحوه اجرای بودجه ریزی مبتنی برعملکرد و مراحل استقرار آن در دانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی را ارائه نمودند همچنین سایر دانشگاه ها نیز به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند.

photo 2021 07 20 08 46 55photo 2021 07 20 08 46 56