دومین جلسه شورای عمرانی دانشگاه در سال 1400در تاریخ 1400/05/05 در سالن شورا طبقه اول سازمان مرکزی  با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه گزارش وضعیت پروژه های عمرانی جاری دانشگاه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

index