با همکاری مدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرایندهای دانشگاه فردوسی مشهد و گروه تفکر سیستمی در عمل، بازی طراحی مسیر زندگی برای کارکنان دانشگاه به عنوان آموزش ضمن خدمت برگزار گردید
در این بازی که در چهار گروه انجام شد یک دوره ۲۰ ساله زندگی اعم از کار، آموزش، تفریح، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اجتماعی شبیه‌سازی و پس از انجام بازی نتایج گروه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
www.stinp.um.ac.ir

1

WhatsApp Image 2021 09 16 at 10.55.28